;The Intelligent Investor”; De Benjamin Graham

Aquí tenéis un ;resumen comentado capítulo a capítulo del libro “;The Intelligent Investor”;.

;The Intelligent Investor”; és un llibre escrit per Benjamin Graham, considerat com el pare del value investing. El llibre és considerat una obra clàssica en la inversió i ha estat influent en la manera com moltes persones veuen i practiquen la inversió.

Al llibre, Graham emfatitza la importància de la investigació fonamental en la presa de decisions d'inversió. Ell argumenta que els inversors han de buscar companyies que estiguin subvalorades en relació amb els fonaments econòmics, com l'actiu net, el flux d'efectiu i els guanys. Graham també parla sobre la importància de la diversificació en la inversió i aconsella als inversors no posar tots els ous en una sola cistella.

El llibre també s'enfoca a la importància de tenir un enfocament a llarg termini en la inversió. Graham argumenta que els inversors han de ser pacients i esperar que els fonaments econòmics d'una companyia es reflecteixin en el preu de mercat a llarg termini.

Un altre tema important al llibre és la importància de l'administració de riscos en la inversió. Graham aconsella als inversors que estableixin límits de pèrdua i evitin invertir en companyies que estiguin en una posició financera feble.

En resum, ;The Intelligent Investor”; és un llibre fonamental que ofereix un enfocament pràctic i fonamentat per a la inversió. Benjamin Graham presenta conceptes i estratègies que ajuden l'inversor a prendre decisions fonamentades ia llarg termini ia administrar el risc a la cartera d'inversió.

Autor: Àngel

professor, Comunicador, Enginyer